[11:16] Mireia Serrano
CATESP

Avís legal

1. Avís legal i acceptació

Aquest avís legal regula l’ús del portal d’Internet www.fundaciocic.org (d’ara endavant, portal) que la Fundació CIC (d’ara endavant “Titular”) posa a disposició dels usuaris i usuàries d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del portal (d’ara endavant usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal.

El Titular es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i condicions requerides per a la utilització del portal i els serveis.

2. Informació general

El Titular d’aquest web és la Fundació CIC, amb domicili social a Barcelona, Via augusta, 205, inscrita en el Registre de fundacions amb el número 94 i proveïda de C.I.F G-08943086.

3. Condicions d’accés i utilització del portal

3.1. Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis. L’usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que li facin saber, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels elements que conté (que inclouen, entre d’altres, imatges i textos) pertanyen al titular.

3.2. Responsabilitat per danys i perjudicis. L’usuari respondre dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el titular pugui patir, directament o indirecta, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’avís legal o de la llei, en relació amb la utilització del portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès.

(b) suprimir, manipular o alterar de qualsevol forma el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets del titular.

 3.3. Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines del portal i als Serveis

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el portal hauran de complir les condicions següents:

(a) No es poden fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el titular, els seus empleats, les pàgines web del portal i els serveis subministrats;

(b) No es declarar ni es pot donar a entendre que el titular ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit els serveis posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

(c) La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no pot contenir informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc no hi pot haver continguts contraris als drets de tercers.

L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el titular i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del titular dels seus continguts o serveis.

4. Inexistència de llicència

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al portal, així com els continguts, són propietat del titular, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal atribueix a l’usuari cap dret sobre les dites marques, noms comercials o signes distintius i continguts.

5. Jurisdicció i legislació aplicable

Les Normes d’ús que es troben en el present avís legal es regeixen per la llei espanyola i, si escau, l’autonòmica. Tant el titular com els usuaris del portal estan d’acord que si sorgeix cap discrepància pel que fa a la interpretació, compliment o execució de les presents normes s’han de sotmetre expressament a la jurisdicció dels jutges i tribunals competents de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.